Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému - UNICA Prague s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému

Tímto Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) informujeme, jak naše společnost UNICA Prague s.r.o., se sídlem Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, IČO: 052 87 031, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261259, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo také „my”) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

Prostory v budově a okolí našeho zdravotnického zařízení v budově Office Park Nové Butovice – Budova C na adrese Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, jsou snímány kamerovým systémem se záznamovým zařízením s nepřetržitým provozem, který pořizuje obrazový záznam.

 • Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost UNICA Prague s.r.o., se sídlem Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, IČO: 052 87 031, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261259.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byla jmenována společnost LAWYA, s.r.o., se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Ivany Šilhánkové, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, příp. prostřednictvím následujících kontaktních údajů: IVF-Praha@unica.cz.

 • Účel zpracování osobních údajů

Kamerový systém provozujeme za účelem ochrany života a zdraví osob v prostorách společnosti a ochrany majetku naší společnosti, jakož i majetku třetích osob v prostorách společnosti. Účelem provozování kamerových systémů je rovněž ochrana informačního systému obsahujícího především citlivé osobní údaje klientů, pacientů a dalších subjektů.

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro jiné, než uvedené účely dojde pouze v případě, že je toto zpracování slučitelné s výše uvedenými účely (například využití záznamů k obraně právních nároků či předání záznamů k prověřování přestupků či trestných činů veřejnými orgány).

 • Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu oprávněných zájmů správce a osob přítomných v budově správce. Oprávněný zájem správce spočívá v ochraně zařízení, objektů a majetkových hodnot společnosti a dat zpracovávaných společností.

Zpracování Vašich údajů je zde přípustné, nepřevažuje-li ochrana Vašich zájmů, základních práv a svobod oprávněný zájem správce. Správce přijal nezbytná technická a organizační opatření k vyvážení zájmů správce a subjektů údajů a zajištění ochrany soukromí a osobních údajů subjektů. Mezi tato opatření patří zejména: nastavení kamerového systému, automatický výmaz záznamů z kamer po uplynutí stanovené lhůty, absence funkcí automatického rozpoznávání osob, transparentní informování subjektů o provozování kamerového systému, omezení přístupu k záznamům z kamer, atd.

 • Kategorie osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu kamerového záběru, tj. dochází ke zpracování video záznamu o pohybu osob v okolí instalovaných kamer. Kamerový systém je instalován ve veřejně dostupných vnitřních prostorách správce, na vnějším plášti budovy správce a rovněž u vchodů a vjezdů do budov správce. Kamerový systém nezaznamenává veřejnou komunikaci. Kamerové systémy nejsou instalovány v žádných soukromých prostorách jako jsou například šatny či toalety.

 • Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce osobních údajů předá Vaše osobní údaje jiným subjektům (tzv. příjemcům osobních údajů) pouze v případě, kdy dojde k události, pro kterou jsou osobní údaje shromažďovány (např. dojde k poškození majetku správce, či k neoprávněnému vniknutí do prostor správce apod.). Za tím účelem správce předává osobní údaje zachycené kamerovým systémem orgánům veřejné moci, především pak orgánům činným v trestním řízení či orgánům projednávajícím přestupky. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 • Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Záznam pořízený kamerovým systémem je automaticky přemazáván časovou smyčkou, přičemž doba uchování je nejdéle 72 hodin. V případě, že dojde k události, pro kterou jsou osobní údaje shromažďovány (např. dojde k poškození majetku správce, či k neoprávněnému vniknutí do prostor správce apod.), budou záznamy uchovány po dobu nezbytně nutnou.

 • Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou upravena v kapitole III (čl. 12 a násl.) Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podle těchto ustanovení máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům u správce za podmínek stanovených v článku 15 GDPR;
 • Právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených v článku 16 GDPR;
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) za podmínek stanovených v článku 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených v článku 18 GDPR;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce) za podmínek stanovených v článku 21 GDPR;.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.
 • Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost LAWYA, s.r.o., se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Ivany Šilhánkové, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, či na kontaktní údaje uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.