Informace o zpracování osobních údajů - UNICA Prague s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) informujeme, jak naše společnost UNICA Prague s.r.o., se sídlem Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, IČO: 052 87 031, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261259, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo také „my”) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

1                Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost UNICA Prague s.r.o., se sídlem Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261259.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým byla jmenována společnost LAWYA, s.r.o., se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Ivany Šilhánkové, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, příp. prostřednictvím následujících kontaktních údajů: IVF-Praha@unica.cz

2                Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Ochrana Vašich osobních údajů a Vaší zdravotnické dokumentace je pro nás zásadní, přijali jsme proto celou řadu přísných technických a organizačních opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém nám jsou subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy o péči o zdraví se správcem, nebo v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), jeho prováděcími předpisy a dalšími předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb. Zpracováváme také osobní údaje, které subjektem údajů nebyly poskytnuty, ale které získáme při poskytování zdravotních služeb, např. údaje získané jako výsledky konkrétních vyšetření.  

           

3                Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

-        poskytování zdravotních služeb včetně konzultačních zdravotních služeb;

-        plnění zákonných povinností ze strany správce;

-        vedení zdravotnické dokumentace;

-        uzavření a plnění smlouvy o zdravotní péči;

-        určení, výkon nebo obhajoba právních nároků;

-        poskytnutí v rozsahu nezbytně nutném pro právní, ekonomické a daňové poradce a auditory, a to za účelem poskytování poradenských služeb správci a plnění právních povinností.

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro jiné, než uvedené účely dojde pouze v případě, že je toto zpracování slučitelné s výše uvedenými účely. Budeme Vás o takovém dalším zpracování Vašich osobních údajů informovat, a pokud to bude třeba, vyžádáme si Váš souhlas.

4                Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

-        Plnění smlouvy: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy o zdravotní péči či jiné s Vámi uzavřené smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

-        Plnění právních povinností: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění právních povinností, které se správce vztahují jakožto na poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

-        Oprávněný zájem: Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem správce spočívá v obraně a vymáhání právních nároků, ochraně zařízení, objektů a majetkových hodnot společnosti, jakož i údajů a zařízení k jejich zpracování. Zpracování Vašich údajů je zde přípustné, nepřevažuje-li ochrana Vašich zájmů, základních práv a svobod oprávněný zájem správce. Na základě oprávněného zájmu nejsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu pacientů.

-        Souhlas: Pokud bude třeba, bude v jednotlivých případech vyžádán Váš souhlas ke zpracování Vašich údajů nebo k jejich předání. Váš souhlas je v těchto případech dobrovolný a můžete jej v budoucnosti kdykoliv odvolat. Z neudělení nebo pozdějšího případného odvolání souhlasu Vám nevzniknou žádné nevýhody.

Co se týče zpracování zvláštních kategorií osobních údajů v rozsahu vyžadovaném právními předpisy, zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a poskytnuté údaje o Vaší anamnéze výlučně za účelem poskytování zdravotních služeb ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR a v souladu s právními předpisy o zdravotních službách a plnění souvisejících právních povinností.

5                Kategorie osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

-        adresní a identifikační údaje, jako např. jméno, příjmení, datum narození a jiné;

-        kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;

-        údaje v souvislosti s platbami dle smlouvy o zdravotní péči, jako např. bankovní spojení, údaje o zdravotní pojišťovně;

-        údaje nezbytné pro plnění smlouvy o zdravotní péči a výkonu dané zdravotní péče, včetně údajů o zdravotním stavu subjektu údajů a údajů poskytnutých v rámci anamnestického dotazníku a údajů ve formě zvukového, případně obrazového záznamu pořízeného při online indikační schůzce v rámci poskytování konzultačních (zdravotních) služeb;

-        údaje v souvislosti s kamerovými systémy, a to zpracování video záznamu o pohybu osob v okolí instalovaných kamer. Kamerový systém je instalován ve veřejně dostupných prostorách budovy správce, na vnějším plášti budov správce a u vchodů a vjezdů do budov správce. Kamerové systémy jsou instalovány mimo jiné za účelem zajištění bezpečnosti Vašich dat a zdravotnické dokumentace, jakož i k ochraně majetku a života a zdraví osob v budově společnosti. Kamerové systémy nejsou instalovány v žádných soukromých prostorách jako jsou například šatny či toalety. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s kamerovými systémy jsou poskytnuty v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému či na výše uvedených kontaktních údajích;

-        ve specifických případech, kdy byl udělen souhlas, fotografie či videa pro účely umístění na webových stránkách společnosti, přičemž o takovém užití bude pacient informován a bude vyžádán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.1           Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

-        ostatní poskytovatelé zdravotních služeb v rámci rozšiřující či navazující zdravotní péče a poskytovatelé vybraných zdravotních služeb, zejména externí laboratoře či poskytovatelé genetických vyšetření;

-        veřejné instituce, zejména zdravotní pojišťovny;

-        státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, včetně předávání anonymizovaných údajů do Národního registru asistované reprodukce;

-        zpracovatelé na základě smlouvy se správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. společnosti, které spravují systémy vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, osoby, zajišťující ukládání či archivaci dat a jiné;

-        anonymizované osobní údaje zadavatelům klinických studií v oblasti asistované reprodukce, přičemž o takovém užití bude pacient informován a bude vyžádán předchozí informovaný souhlas s účastí na dané klinické studii;

-        osoby poskytující právní poradenství;

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii. Zdravotní údaje a zdravotní dokumentace nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii.

6                Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány především ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy. Zabezpečení a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s nařízením GDPR.

7                Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu a v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech pro skartaci a archivaci dokumentů, případně tak dlouho, jak je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8                Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Vaše práva na ochranu osobních údajů jsou upravena v kapitole III (čl. 12 a násl.) nařízení GDPR. Podle těchto ustanovení máte tato práva:

-        Právo na přístup k osobním údajům u správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení správce, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

-        Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že můžete požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

-        Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud je dán jeden z těchto důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti správce.

-        Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

-        Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému správci.

-        Právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce), pokud by ve Vaší konkrétní situaci vyvstaly důvody proti zpracování osobních údajů, což znamená, že v těchto případech zpracování můžete u správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro uplatnění či výkon právních nároků.

-        Právo odvolat souhlas, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme, pokud tyto údaje nepotřebujeme pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

-        Právo podat stížnost u dozorového úřadu, příslušným dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

9                Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost LAWYA, s.r.o., se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Ivany Šilhánkové, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, či na kontaktní údaje uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

* * *