Unica Klinike
Naše klinike

Information on the processing of personal data - UNICA Prague s.r.o

Informacije o obradi ličnih podataka

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom protoku tih podataka i o ukidanju Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR), ovim putem vas obaveštavamo kako naša kompanija UNICA Prague s.r.o., Office Park Nové Butovice - zgrada C, Bucharova 2657/12, 158 00 Prag 13, identifikacioni broj: 052 87 031, registrovana u Trgovinskom registru koji vodi Opštinski sud u Pragu, broj dosijea C 261259, kao kontrolor ličnih podataka (u daljem tekstu "kontrolor" ili "mi") obrađuje vaše lične podatke i o pravima i obavezama koje su sa tim povezane.

Kontrolor ličnih podataka

Kontrolor vaših ličnih podataka je naša kompanija UNICA Prague s.r.o., sa registrovanim sedištem u Office Park Nové Butovice - zgrada C, Bucharova 2657/12, 158 00 Prag 13, registrovana u Trgovinskom registru koji vodi Opštinski sud u Pragu, broj dosijea C 261259.

U vezi sa obradom ličnih podataka, možete nas kontaktirati preko našeg Službenika za zaštitu podataka, koji je imenovan od strane LAWYA, s.r.o., sa registrovanim sedištem u Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, identifikacioni broj: 023 22 021, preko kontaktnog lica Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, ili putem sledećih kontaktnih detalja: IVF-Praha@unica.cz

Opseg obrade ličnih podataka

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo isključivo u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga vama. Takođe smo obavezni da otkrivamo vaše lične podatke prilikom izveštavanja o pokrivenim zdravstvenim uslugama i ispunjavanju drugih zakonskih obaveza, kao što su poreske i računovodstvene obaveze i izveštavanje registrima određenih bolesti predviđenih zakonom. Zaštita vaših ličnih podataka i vaših medicinskih zapisa je od suštinskog značaja za nas i preduzeli smo niz strogih tehničkih i organizacionih mera kako bismo osigurali vaše lične podatke.

Obradu ličnih podataka vršimo u opsegu koji nam je pružen od strane subjekta podataka u vezi sa zaključivanjem ugovora o zdravstvenoj zaštiti sa kontrolorom ili u vezi sa pružanjem zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom br. 372/2011 Sb., o zdravstvenim uslugama i uslovima njihovog pružanja (Zakon o zdravstvenim uslugama), njegovim izvršnim propisima i drugim propisima koji regulišu pružanje zdravstvenih usluga. Obradu ličnih podataka vršimo i u slučajevima kada podatke nismo dobili direktno od subjekta podataka, ali ih dobijamo tokom pružanja zdravstvenih usluga, npr. podaci dobijeni kao rezultati specifičnih pregleda.

Cilj obrade ličnih podataka

Lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

pružanje zdravstvenih usluga uključujući konsultacione zdravstvene usluge;

ispunjavanje zakonskih obaveza od strane kontrolora;

održavanje medicinskih zapisa;

zaključivanje i izvršenje ugovora o zdravstvenoj zaštiti;

uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva;

pružanje, u neophodnom obimu, pravnih, ekonomskih i poreskih savetnika i revizora u svrhu pružanja savetodavnih usluga Povereniku i ispunjavanje zakonskih obaveza.

Obrada vaših ličnih podataka u svrhe koje nisu navedene gore će se dogoditi samo ako je takva obrada kompatibilna sa gore navedenim svrhama. O takvoj daljoj obradi vaših ličnih podataka ćemo vas informisati i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je:

 

Izvršenje ugovora: Obrada ličnih podataka u meri neophodnoj za izvršenje zdravstvenog ili drugog ugovora sa vama u smislu člana 6(1)(b) GDPR-a;

Poštovanje zakonskih obaveza: obrada ličnih podataka u meri neophodnoj za poštovanje zakonskih obaveza kojima je kontrolor podložan kao pružalac zdravstvenih usluga u smislu člana 6(1)(c) GDPR-a;

Legitiman interes: Obrada ličnih podataka u meri neophodnoj za svrhe legitimnih interesa kontrolora u smislu člana 6(1)(f) GDPR-a. Legitiman interes kontrolora sastoji se u odbrani i sprovođenju pravnih zahteva, zaštiti objekata kompanije, predmeta i imovine, kao i podataka i objekata za njihovu obradu. Obrada vaših podataka je ovde dopuštena osim ako zaštita vaših interesa, osnovnih prava i sloboda nadjačava legitimne interese kontrolora. Podaci o zdravstvenom stanju pacijenata se ne obrađuju na osnovu legitimnog interesa.

Saglasnost: Ako je potrebno, vaša saglasnost će biti tražena pojedinačno za obradu ili prenos vaših podataka. Vaša saglasnost u ovim slučajevima je dobrovoljna i možete je povući u bilo kom trenutku u budućnosti. Nećete trpeti nikakve nedostatke zbog ne davanja saglasnosti ili kasnijeg povlačenja saglasnosti.

U pogledu obrade posebnih kategorija ličnih podataka u meri koju zahteva zakon, obrađujemo vaše zdravstvene podatke i podatke medicinske istorije koje ste nam pružili isključivo u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u smislu člana 9(2)(h) GDPR-a; u skladu sa zakonodavstvom o zdravstvenim uslugama i radi ispunjenja povezanih zakonskih obaveza.

 

Kategorije ličnih podataka

Lični podaci se obrađuju u sledećem opsegu:

 

Adresni i identifikacioni podaci, kao što su ime, prezime, datum rođenja, itd.;

Kontakt podaci kao što su kontakt adresa, telefonski broj, e-mail adresa, itd.;

Podaci u vezi sa plaćanjima po ugovoru o zdravstvenoj zaštiti, kao što su podaci o banci, podaci o zdravstvenom osiguranju;

Podaci neophodni za izvršenje ugovora o zdravstvenoj zaštiti i pružanje dotične zdravstvene usluge, uključujući podatke o zdravstvenom stanju subjekta podataka i podatke pružene u anamnestičkom upitniku.

I podaci u obliku audio ili eventualno vizuelnih snimaka napravljenih tokom online sastanka za indikaciju kao deo pružanja savetodavnih (zdravstvenih) usluga;

Podaci u vezi sa sistemima video nadzora, naime obrada video snimaka kretanja osoba u blizini instaliranih kamera. Sistem kamera je instaliran u javno dostupnim prostorima zgrade Administratora, na spoljašnjosti zgrada Administratora i na ulazima i prilazima zgradama Administratora. Sistemi kamera su instalirani, između ostalog, radi osiguranja sigurnosti vaših podataka i medicinskih zapisa, kao i zaštite imovine i života i zdravlja osoba u zgradi. Sistemi kamera nisu instalirani u privatnim prostorima kao što su svlačionice ili toaleti. Dodatne informacije o obradi ličnih podataka u vezi sa sistemima kamera pružaju se u Informacijama o obradi ličnih podataka u vezi sa radom sistema kamera ili na gore navedenim kontaktima.

U specifičnim slučajevima gde je data saglasnost, fotografije ili video zapisi u svrhu postavljanja na web stranicu kompanije, pri čemu će pacijent biti informisan o takvoj upotrebi i njegova saglasnost za obradu ličnih podataka će biti tražena.

Primaoci ličnih podataka i prenos ličnih podataka u treće zemlje

Vaši lični podaci mogu biti preneti sledećim primaocima:

 

Drugim pružaocima zdravstvenih usluga u kontekstu proširene ili nastavne zdravstvene zaštite i pružaocima odabranih zdravstvenih usluga, posebno spoljnim laboratorijama ili pružaocima genetskih testova;

Javnim institucijama, posebno zdravstvenim osiguranjima;

Javnim organima u kontekstu ispunjenja njihovih zakonskih obaveza prema relevantnom zakonodavstvu, uključujući prenos anonimiziranih podataka Nacionalnom registru asistirane reproduktivne tehnologije;

Obrađivačima ugovorenim sa kontrolorom u meri neophodnoj za svrhu obrade, npr. kompanije koje upravljaju sistemima elektronskog vođenja medicinskih zapisa, osobe koje pružaju usluge skladištenja ili arhiviranja podataka, itd.;

Anonimizirani lični podaci sponzorima kliničkih ispitivanja u oblasti asistirane reprodukcije, pri čemu će pacijent biti informisan o takvoj upotrebi i prethodno informisana saglasnost za učešće u kliničkom ispitivanju će biti tražena;

Osobama koje pružaju pravne savete;

Vaši lični podaci se ne prenose trećim zemljama izvan Evropske unije. Zdravstveni podaci i medicinski zapisi se ne prenose trećim zemljama izvan Evropske unije.

 

Obrada i zaštita ličnih podataka

Lični podaci se obrađuju prvenstveno u medicinskim zapisima u potpunoj saglasnosti sa važećim zakonima. Sigurnost i zaštita ličnih podataka osigurani su u skladu sa ovim propisima i GDPR-om.

 

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci će se obrađivati onoliko dugo koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe i u skladu sa rokovima navedenim u relevantnom zakonodavstvu za uništavanje i arhiviranje dokumenata, ili onoliko dugo koliko je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

 

Koja su vaša prava prilikom obrade ličnih podataka?

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka regulisana su u Poglavlju III (Član 12 i dalje) GDPR-a. Na osnovu ovih odredbi imate sledeća prava:

 

Pravo na pristup ličnim podacima kod kontrolora, što znači da u svakom trenutku možete zatražiti potvrdu od kontrolora da li se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju i, ako jeste, za koje svrhe, u kojoj meri, kome se otkrivaju, koliko dugo će se obrađivati, da li imate pravo na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili na prigovor, odakle su lični podaci dobijeni, i da li se na osnovu obrade ličnih podataka odvija automatizovano donošenje odluka, uključujući moguće profilisanje. Takođe imate pravo da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, pri čemu je prvo pružanje besplatno, a kontrolor može naplatiti razumne administrativne troškove za dalje pružanje.

Pravo na ispravku ličnih podataka, što znači da možete zatražiti od kontrolora da ispravi ili dopuni vaše lične podatke ako su netačni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje ličnih podataka ("pravo da budete zaboravljeni"), što znači da kontrolor mora izbrisati vaše lične podatke ako se primeni jedan od sledećih razloga: (i) lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, (ii) povlačite saglasnost na osnovu koje su lični podaci obrađivani i nema daljeg razloga za njihovu obradu, (iii) prigovarate na obradu i ne postoje nadređeni legitimni razlozi za obradu, (iv) obrada je nezakonita, ili (v) lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispoštovala pravna obaveza kontrolora.

Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka, što znači da dok se ne reše sporna pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, posebno ako (i) osporavate tačnost ličnih podataka, (ii) obrada je nezakonita, ali umesto brisanja ličnih podataka, samo želite da ograničite obradu, (iii) kontrolor više ne treba lične podatke za svrhe obrade ali ih vi trebate (iv) ili ako ste uložili prigovor na obradu, kontrolor može samo skladištiti lične podatke i dalja obrada podleže vašem saglasnosti ili da su podaci potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Pravo na prenosivost podataka, što znači da imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste pružili kontroloru sa svojom saglasnošću za obradu ili u svrhe izvršenja ugovora u strukturiranom, široko korišćenom i mašinski čitljivom formatu i, gde je to tehnički izvodljivo, imate pravo da kontrolor prenese podatke drugom kontroloru.

Pravo na prigovor na određene vrste obrade ličnih podataka (konkretno, obrada koja se vrši u javnom interesu ili na osnovu legitimnog interesa kontrolora) gde bi se razlozi za prigovor na obradu ličnih podataka pojavili u vašoj posebnoj situaciji, što znači, u takvim slučajevima obrade, možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka tako što ćete kontroloru dostaviti pisani ili elektronski prigovor, što će dovesti do toga da kontrolor više ne obrađuje lične podatke osim ako ne može dokazati prisilne legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese ili prava i slobode ili za uspostavljanje ili ostvarivanje pravnih zahteva.

Pravo na povlačenje saglasnosti kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu saglasnosti. Možete povući prethodno datu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju, izbrisaćemo vaše lične podatke ako nam podaci nisu potrebni za druge svrhe. Međutim, to se ne primenjuje u slučajevima i u meri u kojoj saglasnost za obradu nije pravni osnov za obradu.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu, nadležni nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka u Češkoj Republici je Ured za zaštitu ličnih podataka, sa sedištem na adresi Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, tel. +420 234 665 111, e-pošta: posta@uoou.cz.

Kako mogu ostvariti pojedinačna prava?

U svim pitanjima vezanim za obradu vaših ličnih podataka, bilo da je reč o upitu, ostvarivanju prava, podnošenju žalbe ili bilo čemu drugom, možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka, koja je LAWYA, s.r.o., sa registrovanim sedištem na adresi Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID broj: 023 22 021, preko kontakt osobe Mgr. Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, ili na kontakt detalje navedene na početku ovog dokumenta.

Vaš zahtev će biti obrađen bez nepotrebnog odlaganja, ali najkasnije u roku od jednog meseca. U izuzetnim slučajevima, posebno zbog složenosti vašeg zahteva, ovaj period možemo produžiti za još dva meseca. Naravno, obavestićemo vas o bilo kojem takvom produženju i razlozima za to.