Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z obsługą systemu telewizji przemysłowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z obsługą systemu telewizji przemysłowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą (dalej "GDPR"), niniejszym informujemy, w jaki sposób nasza firma UNICA, spol. s r.o., 449 60 867, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, numer akt C 3990, jako administrator danych osobowych (zwany dalej "administratorem" lub także "my") przetwarza Państwa dane osobowe oraz o prawach i obowiązkach z tym związanych.

Pomieszczenia w naszej placówce medycznej i wokół niej w Office Park Nové Butovice - Budynek C przy ulicy Bucharova 2657/12, 158 00 Praga 13, są obrazowane przez system kamer z urządzeniem rejestrującym o działaniu ciągłym, które rejestruje materiał wideo.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest nasza spółka UNICA, spol. s r.o., z siedzibą przy Barvičova 833/53, Stránice, 602 00 Brno, nr ID: 449 60 867, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, nr akt C 3990.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych, który został wyznaczony przez spółkę LAWYA, s.r.o., z siedzibą przy Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, nr ID: 023 22 021, poprzez osobę kontaktową mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, lub poprzez następujące dane kontaktowe: IVF-Brno@unica.cz.

Cel przetwarzania danych osobowych
System kamer obsługujemy w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie firmy oraz ochrony mienia naszej firmy, jak również mienia osób trzecich przebywających na terenie firmy. Celem funkcjonowania systemów CCTV jest również ochrona systemu informatycznego zawierającego głównie wrażliwe dane osobowe klientów, pacjentów i innych podmiotów.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy takie przetwarzanie będzie zgodne z powyższymi celami (np. wykorzystanie nagrań do obrony roszczeń prawnych lub przekazanie nagrań w celu dochodzenia wykroczeń lub przestępstw przez organy publiczne).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, w zakresie niezbędnym do ochrony uzasadnionych interesów administratora danych oraz osób przebywających w siedzibie administratora. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ochrona urządzeń, obiektów i majątku firmy oraz danych przetwarzanych przez firmę.

Przetwarzanie Państwa danych jest tu dopuszczalne, chyba że ochrona Państwa interesów, podstawowych praw i wolności jest nadrzędna wobec prawnie uzasadnionych interesów administratora. Administrator podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zrównoważenia interesów administratora i osób, których dane dotyczą, oraz zapewnienia ochrony prywatności i danych osobowych osób, których dane dotyczą. Środki te obejmują w szczególności: ustawienie systemu kamer, automatyczne usuwanie nagrań z kamer po ustalonym czasie, brak funkcji automatycznego rozpoznawania, przejrzyste informowanie osób badanych o działaniu systemu kamer, ograniczenie dostępu do nagrań z kamer itp.

Kategorie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w zakresie materiału filmowego z kamer, tj. przetwarzana jest rejestracja wideo ruchu osób w pobliżu zainstalowanych kamer. System kamer instalowany jest w ogólnodostępnych pomieszczeniach wewnętrznych administratora, na zewnętrznej powłoce budynku administratora, a także przy wejściach i wjazdach do budynków administratora. System CCTV nie rejestruje ruchu publicznego. Systemy CCTV nie są instalowane w żadnych prywatnych miejscach, takich jak szatnie czy toalety.

 Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator danych przekaże Państwa dane osobowe innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych) jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia, dla którego dane osobowe są zbierane (np. szkoda w mieniu administratora danych lub nieuprawnione wejście na teren administratora danych itp.) W tym celu administrator przekazuje dane osobowe przechwycone przez system CCTV organom publicznym, w szczególności organom ścigania lub organom zajmującym się wykroczeniami. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Materiał filmowy zarejestrowany przez system CCTV jest automatycznie nadpisywany przez pętlę czasową, a maksymalny okres przechowywania wynosi 72 godziny. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w związku z którym gromadzone są dane osobowe (np. uszkodzenie mienia administratora lub nieuprawnione wejście na teren administratora itp.), nagrania będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne.

Jakie są Twoje prawa przy przetwarzaniu danych osobowych?
Twoje prawa w zakresie ochrony danych reguluje rozdział III (art. 12 i następne) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Na mocy tych przepisów przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych u administratora na warunkach określonych w art. 15 GDPR;
Prawo do sprostowania danych osobowych na warunkach określonych w art. 16 GDPR;
Prawo do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") na warunkach określonych w art. 17 GDPR;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 GDPR;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w szczególności przetwarzania dokonywanego w interesie publicznym lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora) na warunkach określonych w art. 21 GDPR;.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdzie właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy Pplk. Sochor 27, 170 00 Praga 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Jak mogę korzystać z praw indywidualnych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, czy to w formie zapytania, skorzystania z prawa, złożenia skargi lub czegokolwiek innego, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest LAWYA, s.r.o., z siedzibą przy Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, nr ID: 023 22 021, za pośrednictwem osoby kontaktowej Mgr. Mgr Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, lub na dane kontaktowe wymienione w nagłówku niniejszego dokumentu.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności ze względu na złożoność Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące. Oczywiście poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu i jego przyczynach.