Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z obsługą systemu kamer

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z obsługą systemu kamer

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz na polecenie osób, których dane dotyczą (dalej jako „Rozporządzenie RODO”), informujemy, że nasza firma UNICA Praga s.r.o. z siedzibą Office Park Nové Butovice - budynek C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praga 13, REGON: 052 87 031, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Praga, sygn. akt C 261259, jako administrator danych osobowych (dalej „administrator” lub też „my”) przetwarza Twoje dane osobowe oraz o prawach i obowiązkach z tym związanych.

Pomieszczenia na terenie i wokół naszej placówki medycznej w budynku Office Park Nové Butovice - Budynek C pod adresem Bucharova 2657/12, 158 00 Praga 13, są monitorowane przez system kamer z urządzeniem rejestrującym o pracy ciągłej, które wykonuje zapis obrazu .

Menedżer danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest nasza firma UNICA Praga s.r.o. z siedzibą w Office Park Nové Butovice - budynek C, Bucharova 2657/12, 158 00 Praga 13, IČO: 052 87 031, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, znak akt C 261259.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych osobowych, wyznaczonego przez firmę LAWYA, s.r.o., z siedzibą Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, poprzez osoba kontaktowa Mgr. Ivany Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082 lub za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: IVF-Praha@unica.cz.

Cel przetwarzania danych osobowych
System kamer obsługujemy w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie firmy oraz ochrony mienia naszej firmy oraz mienia osób trzecich na terenie firmy. Celem eksploatacji systemów kamer jest również ochrona systemu informatycznego, który zawiera głównie wrażliwe dane osobowe klientów, pacjentów i innych podmiotów.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach innych niż wymienione tylko wtedy, gdy przetwarzanie to jest zgodne z wyżej wymienionymi celami (na przykład wykorzystanie ewidencji do obrony roszczeń lub przekazanie dokumentacji do dochodzenia w sprawie wykroczeń lub przestępstw przez władze).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz osób przebywających w budynku administratora. Prawnie uzasadniony interes administratora polega na ochronie sprzętu firmy, przedmiotów i wartości majątkowych oraz danych przetwarzanych przez firmę.

Przetwarzanie Twoich danych jest tutaj dopuszczalne, jeżeli ochrona Twoich interesów, podstawowych praw i wolności nie jest nadrzędna wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora. Administrator podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające równowagę interesów administratora oraz osób, których dane dotyczą oraz zapewniające ochronę prywatności i danych osobowych osób, których dane dotyczą. Do środków tych należą w szczególności: zakładanie systemu kamer, automatyczne usuwanie nagrań z kamer po określonym czasie, brak funkcji automatycznego rozpoznawania osób, przejrzyste informowanie podmiotów o działaniu systemu kamer, ograniczanie dostępu do nagrań z kamery itp.

Kategorie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w zakresie nagrania z kamer, tj. przetwarzany jest zapis wideo poruszania się osób w pobliżu zainstalowanych kamer. System kamer instalowany jest w ogólnodostępnych pomieszczeniach wewnętrznych administratora, na zewnętrznej powłoce budynku administratora oraz przy wejściach i wejściach do budynków administratora. System kamer nie rejestruje komunikacji publicznej. Systemy kamer nie są instalowane w żadnych prywatnych przestrzeniach, takich jak szatnie czy toalety.

Odbiorcy danych osobowych oraz przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator danych osobowych będzie przekazywał Twoje dane osobowe innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych) wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzenia, dla którego dane osobowe są zbierane (np. uszkodzenie mienia administratora lub nieuprawnione wejście na teren administratora, itp.). W tym celu administrator przekazuje dane osobowe utrwalone przez system kamer organom władzy publicznej, w szczególności organom ścigania lub organom zajmującym się wykroczeniami. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Nagranie wykonane przez system kamer jest automatycznie usuwane przez pętlę czasową, z maksymalnym czasem przechowywania wynoszącym 72 godziny. W przypadku zaistnienia zdarzenia, dla którego zbierane są dane osobowe (np. uszkodzenie mienia administratora lub nieuprawnione wejście na teren administratora itp.) zapisy będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne.

Jakie masz prawa podczas przetwarzania danych osobowych?
Twoje prawa do ochrony danych osobowych reguluje rozdział III (art. 12 i nast.) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Na mocy tych przepisów przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych u administratora na warunkach określonych w art. 15 RODO;

prawo do sprostowania danych osobowych na warunkach określonych w art. 16 RODO;
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na warunkach określonych w art. 17 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w szczególności przetwarzania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora) na warunkach określonych w art. 21 RODO;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

W jaki sposób można egzekwować prawa jednostki?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest to pytanie, skorzystanie z prawa, złożenie skargi czy cokolwiek innego, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, którym jest firma LAWYA, s.r.o. z siedzibą Březinova 746/29, Žabovřesky , 616 00 Brno, IČO: 023 22 021, za pośrednictwem osoby kontaktowej mgr. Ivany Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082 lub na dane kontaktowe podane w nagłówku niniejszego dokumentu.

Rozpatrzymy Twoje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności ze względu na skomplikowany charakter Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do przedłużenia tego terminu o kolejne dwa miesiące. Oczywiście poinformujemy Cię o takim ewentualnym przedłużeniu i jego uzasadnieniu.