A CCTV-rendszer működésével kapcsolatos személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk

A CCTV-rendszer működésével kapcsolatos személyes adatok feldolgozására vonatkozó információk

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az érintettek tájékoztatásáról (a továbbiakban: GDPR) értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy cégünk UNICA, spol. s r.o., 449 60 867, a brünni regionális bíróság által vezetett C 3990 iktatószámú cégjegyzékbe bejegyzett, a személyes adatok kezelőjeként (a továbbiakban "az adatkezelő" vagy "mi") kezeli az Ön személyes adatait, valamint az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Az Office Park Nové Butovice - C épületben (Bucharova 2657/12, 158 00 Prága 13) található orvosi létesítményünkben és annak környezetében lévő helyiségeket folyamatos működésű, videofelvételeket rögzítő kamerarendszerrel látjuk el.

Személyes adatok kezelője
Az Ön személyes adatainak kezelője a UNICA, spol. s r.o. társaságunk, székhelye: Barvičova 833/53, Stránice, 602 00 Brno, azonosító száma: 449 60 867, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, iktatószám: C 3990.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön a LAWYA, s.r.o., székhely: Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID No.: 023 22 021, Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, vagy a következő elérhetőségeken: IVF-Brno@unica.cz.

A személyes adatok feldolgozásának célja
A kamerarendszert a vállalat területén tartózkodó személyek életének és egészségének védelme, valamint a vállalatunk tulajdonának és a vállalat területén tartózkodó harmadik felek tulajdonának védelme érdekében működtetjük. A CCTV-rendszerek üzemeltetésének célja az ügyfelek, betegek és egyéb alanyok főként érzékeny személyes adatait tartalmazó információs rendszer védelme is.

Az Ön személyes adatainak a fentiektől eltérő célokra történő feldolgozására csak akkor kerül sor, ha az ilyen feldolgozás összeegyeztethető a fenti célokkal (például a felvételek felhasználása jogi igények védelmére vagy a felvételek átadása bűncselekmények vagy bűncselekmények hatósági kivizsgálása céljából).

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az adatkezelő és az adatkezelő telephelyén tartózkodó személyek jogos érdekeinek védelméhez szükséges mértékben. Az adatkezelő jogos érdeke a vállalat létesítményeinek, tárgyainak és eszközeinek, valamint a vállalat által kezelt adatoknak a védelme.

Az Ön adatainak feldolgozása itt megengedett, kivéve, ha az Ön érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak védelme elsőbbséget élvez az adatkezelő jogos érdekeivel szemben. Az adatkezelő megtette a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az adatkezelő és az érintettek érdekeinek kiegyensúlyozása, valamint az érintettek magánéletének és személyes adatainak védelme érdekében. Ezek az intézkedések különösen a következők: a kamerarendszer beállítása, a kamerafelvételek automatikus törlése egy meghatározott idő után, az automatikus felismerési funkciók hiánya, az alanyok átlátható tájékoztatása a kamerarendszer működéséről, a kamerafelvételekhez való hozzáférés korlátozása stb.

A személyes adatok kategóriái
A személyes adatok feldolgozása a kamerafelvételek, azaz a telepített kamerák közelében tartózkodó személyek mozgásáról készült videofelvételek feldolgozása keretében történik. A kamerarendszer a rendszergazda nyilvánosan hozzáférhető belső területein, a rendszergazda épületének külső burkolatán, valamint a rendszergazda épületeinek bejáratainál és bejáratainál is telepítve van. A CCTV-rendszer nem rögzíti a közforgalmat. A CCTV-rendszerek nem kerülnek felszerelésre magánterületeken, például öltözőkben vagy mosdókban.

 A személyes adatok címzettjei és a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása
Az adatkezelő csak akkor továbbítja az Ön személyes adatait más szervezeteknek (a személyes adatok ún. címzettjeinek), ha bekövetkezik az az esemény, amely miatt a személyes adatokat gyűjtötték (pl. az adatkezelő tulajdonában bekövetkezett kár vagy az adatkezelő helyiségeibe való illetéktelen behatolás stb.). Ebből a célból az adatkezelő a CCTV-rendszer által rögzített személyes adatokat továbbítja a hatóságoknak, különösen a bűnüldöző vagy a bűncselekményekkel foglalkozó hatóságoknak. Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országokba.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
A CCTV-rendszer által rögzített felvételeket automatikusan felülírja egy időhurok, amelynek maximális megőrzési ideje 72 óra. Abban az esetben, ha olyan esemény következik be, amely miatt személyes adatokat gyűjtenek (pl. az adatkezelő tulajdonában bekövetkezett kár vagy az adatkezelő helyiségeibe való illetéktelen behatolás stb.), a felvételeket a szükséges ideig megőrzik.

Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozása során?
Az Ön adatvédelmi jogait az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) III. fejezete (12. és azt követő cikkek) szabályozza. E rendelkezések értelmében Önt a következő jogok illetik meg:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga az adatkezelőnél a GDPR 15. cikkében meghatározott feltételek mellett;
A személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikkében meghatározott feltételek mellett;
A személyes adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") a GDPR 17. cikkében meghatározott feltételek szerint;
A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek mellett;
a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog (különösen a közérdekből vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés) a GDPR 21. cikkében meghatározott feltételek mellett;.
A panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál, ahol a Cseh Köztársaságban a személyes adatok védelmére illetékes felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochor 27, 170 00 Prague 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Hogyan gyakorolhatom egyéni jogaimat?
A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben, legyen az érdeklődés, jog gyakorlása, panasz benyújtása vagy bármi más, Ön az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, aki a LAWYA, s.r.o., székhelye: Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID No.: 023 22 021, a kapcsolattartó személyen keresztül Mgr. Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, vagy az e dokumentum fejlécében megadott elérhetőségeken.

Kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül feldolgozzuk. Kivételes esetekben, különösen a kérelem összetettsége miatt, jogosultak vagyunk ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen tájékoztatni fogjuk Önt minden ilyen meghosszabbításról és annak okairól.