Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról - UNICA Prague s.r.o

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az érintettek tájékoztatásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy cégünk, az UNICA Prague s.r.o, Az Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Prague 13, azonosítószám: 052 87 031, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, iktatószám: C 261259, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban "az adatkezelő" vagy "mi") kezeli az Ön személyes adatait és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Személyes adatok kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője a UNICA Prague s.r.o. társaságunk, székhelye: Office Park Nové Butovice - budova C, Bucharova 2657/12, 158 00 Prague 13, bejegyezve a prágai városi bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, iktatószám: C 261259.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön a LAWYA, s.r.o., székhely: Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID No.: 023 22 021, Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, vagy a következő elérhetőségeken: IVF-Praha@unica.cz.

A személyes adatok feldolgozásának hatálya
Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban gyűjtjük és használjuk fel. Kötelesek vagyunk továbbá az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozni, amikor jelentést teszünk az egészségügyi ellátásról és egyéb jogi kötelezettségeknek teszünk eleget, mint például az adó- és számviteli kötelezettségek, valamint a törvény által előírt bizonyos betegségek nyilvántartásoknak való bejelentése. Az Ön személyes adatainak és orvosi nyilvántartásának védelme alapvető fontosságú számunkra, ezért számos szigorú technikai és szervezési intézkedést hoztunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

A személyes adatokat olyan mértékben kezeljük, amilyen mértékben azokat az érintett az adatkezelővel kötött egészségügyi szerződés megkötésével vagy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben az egészségügyi szolgáltatásokról és azok nyújtásának feltételeiről szóló 372/2011. sz. törvény (egészségügyi törvény), annak végrehajtási rendeletei és az egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó egyéb jogszabályok alapján adja meg nekünk. Olyan személyes adatokat is feldolgozunk, amelyeket nem az érintett adott személy adott meg, hanem amelyeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során szerzünk meg, pl. a konkrét vizsgálatok eredményei alapján kapott adatokat.  

A személyes adatok feldolgozásának célja
A személyes adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

·        az egészségügyi szolgáltatások nyújtása beleértve a tanácsadói egészségügyi szolgáltatásokat;

·        az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése;

·        orvosi nyilvántartások vezetése;

·        egészségügyi ellátási szerződés megkötése és teljesítése;

·        jogi igények megállapítása, érvényesítése vagy védelme;

·        a szükséges mértékben jogi, gazdasági és adótanácsadók és könyvvizsgálók igénybevétele a vagyonkezelő számára nyújtott tanácsadás és a jogi kötelezettségek teljesítése céljából.
Az Ön személyes adatainak a fentiektől eltérő célokra történő feldolgozására csak akkor kerül sor, ha az ilyen feldolgozás összeegyeztethető a fenti célokkal. Tájékoztatjuk Önt személyes adatainak ilyen további feldolgozásáról, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja:

Szerződés teljesítése: A személyes adatok feldolgozása az Önnel kötött egészségügyi vagy egyéb szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében;
Jogi kötelezettségeknek való megfelelés: a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóként az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben;
Jogos érdek: A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben. Az adatkezelő jogos érdeke a jogi igények védelmében és érvényesítésében, a vállalat létesítményeinek, tárgyainak és eszközeinek, valamint az adatok és az azok feldolgozásához szükséges eszközök védelmében áll. Az Ön adatainak feldolgozása itt megengedett, kivéve, ha az Ön érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak védelme elsőbbséget élvez az adatkezelő jogos érdekeivel szemben. A betegek egészségi állapotára vonatkozó adatokat nem jogos érdek alapján dolgozzák fel.
Hozzájárulás: Szükség esetén az Ön hozzájárulását eseti alapon kérjük az Ön adatainak feldolgozásához vagy továbbításához. Az Ön hozzájárulása ezekben az esetekben önkéntes, és a jövőben bármikor visszavonhatja azt. Önt semmilyen hátrány nem éri abból, ha nem adja meg a hozzájárulását, vagy ha később visszavonja azt.
Ami a személyes adatok különleges kategóriáinak a törvény által előírt mértékben történő feldolgozását illeti, az Ön egészségügyi adatait és az Ön kórtörténetéről megadott adatokat kizárólag a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások nyújtása céljából és az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, valamint a kapcsolódó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük.

A személyes adatok kategóriái
A személyes adatok feldolgozása a következő mértékben történik:

·        Cím és azonosító adatok, mint például név, vezetéknév, születési dátum, stb;

·        kapcsolattartási adatok, például kapcsolattartási cím, telefonszám, e-mail cím stb;

·        az egészségügyi ellátási szerződés szerinti kifizetésekkel kapcsolatos adatok, például banki adatok, egészségbiztosító adatai;

·        az egészségügyi ellátási szerződés teljesítéséhez és a szóban forgó egészségügyi ellátás nyújtásához szükséges adatok, beleértve az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatokat és az anamnesztikus kérdőívben megadott adatokat.

·        - a konzultációs (egészségügyi) szolgáltatások nyújtásával összefüggésben online indikációs találkozó során készült hang- vagy videofelvételek formájában rögzített adatok;

·        A CCTV-rendszerekkel kapcsolatos adatok, nevezetesen a telepített kamerák közelében tartózkodó személyek mozgásáról készült videofelvételek feldolgozása. A kamerarendszert az ügyintéző épületének nyilvánosan hozzáférhető területein, az ügyintéző épületeinek külső részén, valamint az ügyintéző épületeinek bejáratainál és bejáratainál helyezik el. A kamerarendszereket többek között az Ön adatainak és orvosi nyilvántartásainak biztonsága, valamint az épületben tartózkodó személyek vagyonának, életének és egészségének védelme érdekében telepítik. A kamerarendszereket nem helyezik el magánterületeken, például öltözőkben vagy mosdókban. A személyes adatoknak a kamerarendszerekkel kapcsolatos feldolgozására vonatkozó további információk a Tájékoztató a személyes adatoknak a kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feldolgozásáról című dokumentumban vagy a fenti elérhetőségeken találhatók.

·        Különleges esetekben, ha a hozzájárulás megadása megtörtént, fényképek vagy videók elhelyezése céljából a vállalat weboldalán, ahol a páciens tájékoztatást kap az ilyen felhasználásról, és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását kérik.

A személyes adatok címzettjei és a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása

Az Ön személyes adatai a következő címzetteknek továbbíthatók:

·        Egyéb egészségügyi szolgáltatók a kiterjesztett vagy utógondozás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások és a kiválasztott egészségügyi szolgáltatások szolgáltatói, különösen a külső laboratóriumok vagy a genetikai vizsgálatok szolgáltatói;

·        közintézmények, különösen az egészségbiztosítók;

·        a hatóságok a vonatkozó jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben, beleértve az anonimizált adatok továbbítását az asszisztált reprodukciós technológia nemzeti nyilvántartása számára;

·        az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben, pl. az elektronikus egészségügyi nyilvántartási rendszereket kezelő vállalatok, az adatok tárolását vagy archiválását végző személyek stb;

·        anonimizált személyes adatok átadása az asszisztált reprodukció területén végzett klinikai kísérletek szponzorainak, amelyek során a beteget tájékoztatják az ilyen felhasználásról, és előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezést kérnek a klinikai kísérletben való részvételhez;
jogi tanácsadást nyújtó személyek;

·        Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országokba. Az egészségügyi adatokat és az orvosi nyilvántartásokat nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli harmadik országokba.

A személyes adatok feldolgozása és védelme
A személyes adatok feldolgozása elsősorban orvosi nyilvántartásokban történik, az alkalmazandó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelve. A személyes adatok biztonságát és védelmét e rendeleteknek és a GDPR-nak megfelelően biztosítjuk.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatait addig kezeljük, ameddig az a cél eléréséhez szükséges, és a vonatkozó jogszabályokban az iratok megsemmisítésére és archiválására meghatározott határidőkkel összhangban, illetve ameddig az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozása során?
Az Ön adatvédelmi jogait a GDPR III. fejezete (12. és azt követő cikkek) szabályozza. E rendelkezések értelmében Önt a következő jogok illetik meg:

·        A személyes adatokhoz való hozzáférés joga az adatkezelőnél, ami azt jelenti, hogy Ön bármikor megerősítést kérhet az adatkezelőtől arról, hogy kezelik-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, milyen célból, milyen mértékben, kiknek adják ki azokat, mennyi ideig kezelik, van-e joga a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz, honnan származnak a személyes adatok, és hogy a személyes adatok kezelése alapján történik-e automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, ha van ilyen. Ön jogosult arra is, hogy másolatot kapjon személyes adatairól, amelynek első biztosítása ingyenes, a további biztosításért az adatkezelő ésszerű adminisztratív költségeket számíthat fel.

·        A személyes adatok helyesbítéséhez való jog, ami azt jelenti, hogy Ön kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

·        A személyes adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"), ami azt jelenti, hogy az adatkezelő köteles törölni az Ön személyes adatait, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: (i) a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, ii) Ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján a személyes adatokat feldolgozták, és nincs további oka a feldolgozásnak, iii) Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok a feldolgozásra, iv) a feldolgozás jogellenes, vagy v) a személyes adatokat törölni kell az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése érdekében.

·        A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog, ami azt jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos vitás kérdések rendezéséig, különösen ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) a feldolgozás jogellenes, de a személyes adatok törlése helyett csak a feldolgozás korlátozását kéri, (iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de Önnek igen (iv) vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatokat, és a további adatkezelés az Ön hozzájárulásától függ, vagy hogy az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

·        Az adathordozhatósághoz való jog, ami azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőnek az adatkezeléshez való hozzájárulásával vagy szerződés teljesítése céljából megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, jogosult arra, hogy az adatkezelő az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A személyes adatok kezelésének bizonyos típusai elleni tiltakozáshoz való jog (különösen a közérdekből vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés), amennyiben a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásra okot adó okok az Ön konkrét helyzetében felmerülnének, ami azt jelenti, hogy, az adatkezelés ezen eseteiben Ön írásban vagy elektronikus úton tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az adatkezelőnél, aminek következtében az adatkezelő nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolni tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez vagy érvényesítéséhez szükségesek.

·        A hozzájárulás visszavonásához való jog, amennyiben az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján kezeljük. Ön bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához korábban adott hozzájárulását. Ebben az esetben töröljük az Ön személyes adatait, ha az adatokra más célokra nincs szükségünk. Ez azonban nem vonatkozik azokra az esetekre és olyan mértékben, amikor a feldolgozás jogalapja nem a feldolgozáshoz való hozzájárulás.

·        A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, a Cseh Köztársaságban a személyes adatok védelmére illetékes felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochor 27, 170 00 Prague 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Hogyan gyakorolhatom egyéni jogaimat?
A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben, legyen az érdeklődés, jog gyakorlása, panasz benyújtása vagy bármi más, Ön az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, aki a LAWYA, s.r.o., székhelye: Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, ID No.: 023 22 021, a kapcsolattartó személyen keresztül Mgr. Mgr. Ivana Šilhánková, silhankova@lawya.cz, +420 770 606 082, vagy az e dokumentum fejlécében megadott elérhetőségeken.

Kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül feldolgozzuk. Kivételes esetekben, különösen a kérelem összetettsége miatt, jogosultak vagyunk ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen tájékoztatni fogjuk Önt minden ilyen meghosszabbításról és annak okairól.